Dr. Stom, izvedba (2011)

Dr. Stom, izvedba (2011)